مقاله ها

نوشته شماره یک

ابزار وسیله ای برای تغییر مواد خام به شکل مورد نیاز برای انجام کاربردی خاص است. بیشتر موجودات از ابزار استفاده میکنند.

موجودات از ابزار هایی مانند چوب و سنگ استفاده میکنند برای مثال میمون ها برای شکستن نارگیل را از بلندی بر رویه سنگی پرتاب میکند تا بتواند آن را بشنکد و ……