مقاله ها

نوشته شماره سه

زمانی که انسان برای ادامه زندگی روزمره ی خود نیاز هایی پیدا کرد به ساخت ابزار مشغول شد تا به وسیله ی آن بتواند خیلی از کار ها برای بهبود زندگی خود از جمله شکار کردن ، ساخت و ساز و …. را به راحتی انجام دهد .

ابزار ها برای مدت ها به یک شکل بودند چون نیاز مردم آن زمان را رفع میکردند اما زمانی نیاز به ابزار های پیشرفته تر حس شد که قبیله ها ، روستاها و شهر ها شکل گرفتند .